Over GKV Waardhuizen

Over de Gemeente

GKV Waardhuizen ©2018

Onze gemeente bestaat uit ca. 325 leden. De leden van de gemeente komen uit verschillende dorpen uit het land van Heusden en Altena. Het land van Heusden en Altena ligt in het noordelijkste deel van Brabant, en ligt centraal tussen de steden Utrecht, Breda  en vlakbij ‘s-Hertogenbosch.
Elke zondag komen we twee keer samen in de eredienst om God en elkaar te ontmoeten. Er wordt gepreekt over God en Jezus, over de vergeving van de zonden en over de zin van ons bestaan. Het belangrijkste van onze gemeente is dat zij van Christus is. Christus is de Zoon van God, God heeft Hem aan ons gegeven, zodat wij door geloof in Hem eeuwig bij de Vader zullen mogen leven (Joh. 3: 16). We willen je uitnodigen om eens samen met ons een dienst bij te wonen.

 


 Gereformeerd?

GKV Waardhuizen, Binnenkant ©2018

Gereformeerde Kerken

We heten Gereformeerde Kerken omdat we het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Dat was een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die aandrong op herstel en verbetering van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Aan die beweging zijn vooral de namen van Martin Luther (1483-1546), Hyldrich Zwingli (1484-1531) en Johannes Calvijn (1509-1564) verbonden.

Terug naar de bronnen
Tegenover allerlei vervlakking en verbastering wilde de Reformatie ‘terug naar de bronnen’ van de kerk: de Bijbel en de belijdenissen van de oude kerk. Het ging er vooral om dat wat God in de Bijbel zegt maatgevend zou zijn voor het persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven.

Belijdenissen
Toen voor deze beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk geen plaats bleek, ontstonden verschillende regionale protestantse kerken. Wat zij op grond van de Bijbel geloofden en elkaar te vertellen hadden werd opgeschreven in diverse belijdenisgeschriften. Op basis van dergelijke geschriften verbonden de kerken zich vervolgens aan elkaar.

GKV Waardhuizen, Preekstoel ©2018

Samenbinding
In Nederland ontstond zo een verband van Gereformeerde Kerken op basis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en, iets later, de Dordtse Leerregels (uitspraken van de Synode van Dordrecht, gehouden in 1618-1619). Deze drie vormen samen de zogeheten drie formulieren van eenheid. Het zijn belijdenissen die vooral inzichten van Johannes Calvijn weerspiegelen.

Verbondenheid
Wat in deze drie formulieren van eenheid staat bindt tot op vandaag de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt samen. Wat er ook méér te vertellen is op grond van de Bijbel, dit moet in ieder geval ook verteld worden. Daarom hebben we afgesproken dat niemand namens de kerken iets mag zeggen dat met deze drie belijdenissen in strijd komt.


Vrijgemaakt?

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dragen deze naam, omdat het kerkverband ontstaan is uit de zogeheten Vrijmaking van 1944 en volgende jaren.

GKV Waardhuizen ©2018

Jaren dertig
Om er iets meer van te begrijpen, moeten we terugdenken aan de Gereformeerde Kerken vóór de oorlog. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam in deze kerken een beweging op gang, die over leer en leven opnieuw wilde nadenken vanuit de bijbel. Er werden kritische vragen gesteld bij de visie op doop en verbond in de Gereformeerde Kerken.

Meningsverschillen
Binnen de Gereformeerde Kerken ontstond verzet tegen deze beweging. Vanaf 1936 werd op landelijk niveau onderzoek gedaan naar de leer- of meningsverschillen binnen de kerken. Uiteindelijk deed in 1942 de generale synode (landelijke vergadering) op een aantal punten inhoudelijke uitspraken.

Gevolgen
De uitspraken van de generale synode werden dwingend opgelegd. Disciplinaire maatregelen volgden. In 1944 werd Prof. dr. K. Schilder geschorst en afgezet en de emeritus-hoogleraar dr. S. Greijdanus geschorst. Zij werden beschuldigd van openbare scheurmaking (art. 80 K.O.), vanwege hun verzet tegen de niet-schriftuurlijke leeruitspraken van de generale synode in 1942. Ook verzetten zij zich tegen de dwang vanuit de generale synode deze uitspraken aan de kerken op te leggen. De bezwaarde kerkleden, die zich niet konden vinden in de leeruitspraken en handelswijze van de generale synode, zijn uit de Gereformeerde Kerken getreden. Zij organiseerden eigen samenkomsten.

GKV Waardhuizen ©2018

Opnieuw beginnen
Dat gebeurde in eerste instantie publiek in een vergadering in Den Haag in augustus 1944. Later volgden over het hele land groepen kerkleden en kerken. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waren ontstaan en vormden een gereformeerde zuil, met eigen scholen, sociaal-maatschappelijke en politieke organisaties.

Naam
De Gereformeerde Kerken gingen verder onder hun eigen naam. Voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is uiteindelijk de toevoeging vrijgemaakt gangbaar geworden om misverstanden te voorkomen.

Bron: GKV.nl